Công văn Bộ Công thương về việc tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành phố năm 2020